Качество

Политика по качество

Политиката по качество е интегрална част от нашата корпоративна стратегия.

Основна цел на Комеко е да запази водещото си място в областта на проектирането и производството на сензори, преобразуватели и контролно-измервателни уреди за температура, влажност, налягане, поток, ниво и други величини, за нуждите на различни технологични процеси в индустрията.

С приетата политика по качество, ние се стремим да следваме непрекъснатото подобрение на нашите продукти и процеси, чрез добра организация и ползотворни отношения с всички заинтересовани страни и най-вече с нашите клиенти и доставчици.

Формулата ни за успех се базира на:

 • поддържане на изградения образ пред клиента, запазване на доверието чрез изпълнение на изискванията за качество и сроковете на доставка;
 • гъвкавост и своевременност.

Принципи

За изпълнение на политиката по качество, ръководството на Комеко се ангажира:

 • да се ръководи от принципите  за управление на качеството;
 • да организира дейността си в съответствие с приложимото законодателство;
 • да повишава ефективността при използване на ресурсите;
 • да повишава компетентността на персонала;
 • да осигурява и поддържа ефикасна заобикаляща среда;
 • да разширява деловите връзки при взаимноизгодни условия;
 • да подобрява и усъвършенства внедрената Система за управление на качеството;
 • с мислене, основано на риска, което осигурява тези рискове да бъдат идентифицирани, отчетени и контролирани;
 • да повишава удовлетвореността на клиентите.

За постигане на тези цели, в Комеко е разработена, внедрена и поддържана система за управление на качеството, в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Комеко е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление на качеството в организацията и за активното съдействие на персонала в нейното развитие.

Сертификати