Поверителност

Данни за администратора на лични данни

Комеко АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 160116117, със седалище: България, гр. Пловдив 4000, ул. Славянска 88, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (по-долу „Регламента”) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“).
Интернет страницата https://www.comeco.io се притежава и управлява от Комеко АД в пълно съответствие с разпоредбите на Регламента и ЗЗЛД.
Данни за контакт с администратора
Тел.: +359 (32) 621 770
Имейл: admin@comeco.io

Цел

Настоящата Политика има за цел да информира за принципите и начина, по които Комеко АД в качеството си на администратор обработва лични данни на потребители на сайта на дружеството и на националния телефон на потребителя, вида данни, които обработва, както и за правата на лицата, чийто лични данни се обработват. Настоящата Политика, наред с другото, е приета и публикувана в изпълнение на задълженията на Комеко АД по чл. 13 и чл. 14 от Регламента.
В случай, че имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация във връзка с Вашите лични данни, права и поверителност, моля да се свържете с Комеко АД на посочените в т .1 по-горе данни за контакт.

Принципи на обработване. Правно основание.

Защитата на личните данни е приоритет на Комеко АД. Комеко АД не продава лични данни, събрани от дружеството, на трети лица, нито обработва или предоставя тези данни на трети лица без правно основание за това съгласно Регламента и ЗЗЛД. Комеко АД обработва и предоставя лични данни на трети лица само при наличие на надлежно правно основание за това, включително изрично и свободно дадено съгласие по силата на Регламента и/или на друго основание за обработване, предвидено в Регламента и ЗЗЛД.
Възможно е да се наложи по закон, при съдебен/арбитражен/ изпълнителен/обезпечителен процес и/или по искане от компетентен орган Комеко АД да разкрие лични данни, както и ако това е необходимо за целите на националната сигурност, правоприлагането или други предвидени в законодателството случаи.
Възможно е и да бъдат разкрити лични данни, ако това разкриване е обосновано необходимо за защитаване на легитимните интереси на Комеко АД. Освен това, в случай на преобразуване или продажба на цялото или част от търговското предприятие е възможно Комеко АД да прехвърли събрани лични данни на съответното новообразувано/преобразувано дружество или дружество – правоприемник.
Комеко АД обработва лични данни при стриктно спазване на принципа за поддържане на минимум обработвани лични данни, необходими за конкретни, обосновани и легитимни цели (принцип need-to-know).

Лични данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано на база съответните данни.

Цели за обработване на лични данни

Комеко АД събира и обработва личните данни, които са необходими за извършване на дейността му. Комеко АД обработва лични данни на потребители на сайта и на телефон на дружеството, когато чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез телефона е подадено запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител. Обработването на лични данни е с цел:
• Комеко АД да отговори и предприемане действия по подаденото запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал от потребител;
• Комеко АД да поддържа отчетност относно подадените запитвания, рекламации, оплаквания, жалби или друг сигнали от потребители, вкл. за целите на контрол и надзор от страна на публични органи и производствата пред тях.
Със съгласие на потребителя, или когато е допустимо по закон, Комеко АД може да използва личните данни на потребители, а именно имейл адрес и имена, за маркетингови цели, включващи свързване с потребителя с цел предоставяне на информация, новини и оферти. Ако са се съгласили да получават такава маркетингова информация, потребителите могат по всяко време да оттеглят съгласието си чрез предоставената във всеки маркетинг имейл функционалност (линк) за тази цел.

Категории обработвани лични данни

Комеко АД обработва следните категории лични данни на следните лица – потребители на сайта и на националния телефон на дружеството:
• За физически лица, които са подали запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал Комеко АД обработва личните данни, които самият потребител доброволно е посочил във формата за контакт, телефонния разговор, имейла или друга кореспонденция с дружеството (и така е дал съгласие за обработването им). Дружеството изисква от потребителя име, телефон и адрес за връзка като минимум за извършване на проверка и изготвяне на отговор до потребителя.
Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Комеко АД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя се презюмира, че потребителите са дали своето свободно, изрично и информирано съгласие за обработване на личните данни, доброволно включени от тях в съответното запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал.

Мерки за сигурност

Комеко АД взима достатъчни технически и организационни мерки, за да защити личните данни, които обработва, от кражба, злоупотреба, неоторизиран достъп, неоторизирано разкриване, неоторизирано унищожаване или всякакво друго незаконосъобразно обработване или разпореждане с тези данни.
Всички представители и служители на Комеко АД, както и всички съдоговорители на дружеството, са задължени да спазват конфиденциалност и да прилагат стриктно законодателството в областта на защита на личните данни.
Когато потребители изпращат запитване, рекламация, оплакване, жалба или друг сигнал до Комеко АД чрез формата за контакт на сайта, по имейл или чрез националния телефон на потребителя Комеко АД може да предоставя личните данни на тези потребители на: (а) служители на дружеството в отдела му по контрол на качеството и отдел „Маркетинг“; (2) служители на дружеството на мениджърски позиции, а именно директор на производствен отдел, директор на търговски отдел, директор на логистичен отдел и съответния регионален търговски мениджър, според случая; (3) външни консултанти на дружеството с оглед защита на легитимните му интереси; (4) държавни органи при упражняване на техни правомощия и за целите на съответните производства пред тези органи.
За случаите, в които Комеко АД предоставя лични данни на трети лица, дружеството прилага механизми, в това число договорни такива, с които гарантира, че тези данни се обработват и защитават съгласно приложимото законодателство.

Срокове за съхранение

Комеко АД спазва принципа за съхранение на данните само за срока, за който съхранението им е нужно за изпълнение на целта, за която са събрани, освен ако закон не предвижда съхранение за по-дълъг срок.
Комеко АД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени оплаквания, рекламации, жалби и други сигнали относно продукти на дружеството незабавно след изтичане на законовите срокове за извършване на проверки от административен орган, за налагане на санкции за спазване на законодателството, вкл. това по защита на потребителите и защита на конкуренцията, и за предяваване на правни (съдебни/извънсъдебни) претенции от страна на потребител срещу дружеството.
Комеко АД изтрива и заличава личните данни, свързани с направени запитвания от потребители относно продукти на дружеството не по-късно от 6 месеца от приключване на кореспонденцията с потребителя по запитването.

Права във връзка с личните данни

Съгласно Регламента и ЗЗЛД субектите на данни разполагат със следните права по всяко време: (1) право на достъп до личните им данни, обработвани от Комеко АД; (2) право да изискват коригиране на неточни данни, изтриване (при наличие на законово основание за това), ограничаване или блокиране (при наличие на законово основание за това) на обработването на личните им данни, обработвани от Комеко АД; (3) право на преносимост на данните при наличие на условията за това съгласно Регламента; (4) правото да възразяват по всяко време срещу обработването на личните им данни, както и право да оттеглят съгласието си за обработване, без да се засяга законосъобразността на обработването до оттеглянето му, когато има законови основания за това; (5) право на жалба до Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), ако считат, че са нарушени правата им във връзка със защитата на личните им данни.
Комеко АД може да откаже да изпълни искания за упражняване на права, когато има предвидено в Регламента и ЗЗЛД основание за това, вкл. когато исканията се повтарят неоснователно, изискват прекомерни усилия и/или разходи за администратора, когато са явно неоснователни, както и когато застрашават или нарушават поверителността и правата на други потребители.

Влизане в сила и актуализация

Тази политика влиза в сила на 25/05/2018 г. Комеко АД може да изменя и актуализира тази политика, като всяко изменение/актуализация се публикува на официалния уебсайт на дружеството, като по своя преценка Комеко АД може да предприеме и други действия за уведомяване на потребителите за изменената или актуализирана политика.